Vừa qua, các chuyên gia y tế công cộng tại Anh quốc đã nhận định rằng: Việc sử dụng thuốc lá điện tử có thể thay thế thuốc lá truyền thống cần được khuyến khích trong ...

Chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến “Triển khai công tác ngành y tế năm 2018 và đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo ...