Khảo sát một cách kỹ lưỡng từ xã đến huyện, nắm chắc nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh, lập ngân hàng thông tin, theo đó công ...