Trong 9 năm tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân (2009-2017) là giai đoạn các nhà đầu tư tìm đến với Nghệ An nhiều nhất. Trong đó có 927 dự ...

Hỗ trợ và giúp phụ nữ khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ Nghệ An trong năm 2018. Đây cũng là lần đầu tiên, đề án ...