Công ty TNHH MTV Bình Sơn (BSR) - Chất lượng quốc tế

Là dự án lọc hóa dầu đầu tiên và là công trình trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Sau gần 10 năm xây dựng và vận hành đến nay, các sản phẩm của nhà máy lọc dầu Dung Quất của Công ty TNHH MTV Bình Sơn (BSR) đã đạt chất lượng quốc tế, bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.