Vai trò thủy điện nhỏ và vừa trong phát triển an ninh năng lượng

15:33 | 05/10/2017

Để giải quyết bài toán năng lượng Việt Nam bền vững, bên cạnh quản lý vận hành có hiệu quả các thủy điện hiện có, cần đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo khác để đáp ứng nhu cầu an ninh năng lượng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới là điều cần thiết.