Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Kết quả và bài học kinh nghiệm

01/11/2012 07:33:00

Năm 2012 đánh dấu một sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của nước ta: Toàn Đảng từ Trung ương đến cơ sở đồng loạt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị phổ biến kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban cán sự đảng Bộ Công Thương theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. 	Ảnh: Cấn Dũng

Hội nghị phổ biến kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân Ban cán sự đảng Bộ Công Thương theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Ảnh: Cấn Dũng

CôngThương - Có thể nói, đây là một đợt sinh hoạt chính trị có tầm vóc và quy mô rộng lớn chưa từng thấy từ trước đến nay, với mục tiêu chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của đợt sinh hoạt chính trị đối với cả nước nói chung và ngành Công Thương nói riêng, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương ngay từ đầu đã xác định quyết tâm phải tổ chức thực hiện thật nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết, qua đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị từ Bộ đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm nhiệm các nhiệm vụ của Ngành.

Căn cứ Chỉ thị số 15-CT/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị và các Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4), Ban cán sự Đảng Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy khối công nghiệp Hà Nội, Đảng ủy khối doanh nghiệp công nghiệp Trung ương và Đảng ủy khối doanh nghiệp thương mại Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 Hội nghị quán triệt NQTW4 cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ. Ban cán sự đã sớm ban hành Kế hoạch số 77-KH/BCSĐ thực hiện Nghị quyết, Quyết định số 26-QĐ/BCSĐ thành lập Bộ phận Thường trực chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết và Quyết định số 27-QĐ/BCS phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban cán sự phụ trách, chỉ đạo, theo dõi các đơn vị thực hiện NQTW4.

 Công tác chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban cán sự cũng như cấp ủy các cấp, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, thận trọng, đúng hướng dẫn và đầy đủ các bước theo trình tự quy định. Cùng với việc tham gia đóng góp ý kiến đối với các cơ quan như Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số đơn vị có đề nghị được góp ý, Ban cán sự đã yêu cầu các tổ chức Đảng của các đơn vị thuộc Bộ có ý kiến nhận xét đối với tập thể cũng như từng thành viên Ban cán sự để có thêm căn cứ kiểm điểm. Kết quả, Ban cán sự đảng nhận được gợi ý kiểm điểm của Bộ Chính trị và 132 ý kiến góp ý của các Ban đảng Trung ương, Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc Bộ và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Bộ đã nghỉ hưu. Ban cán sự đảng đã chỉ đạo tổng hợp, tập hợp trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ các ý kiến góp ý cho tập thể và cá nhân các thành viên Ban cán sự đảng. Đồng thời, Ban cán sự đảng cũng đã gợi ý kiểm điểm (tập thể và cá nhân) đối với 27 đơn vị trực thuộc Bộ.

Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban cán sự đã bám sát 3 nội dung cấp bách trong NQTW4, đi sâu phân tích những vấn đề nổi cộm trong hoạt động của Bộ cũng như các đơn vị trực thuộc; nêu rõ những thiếu sót, hạn chế của tập thể và cá nhân trong Ban cán sự, làm rõ trách nhiệm, phân tích nguyên nhân và đề ra được các biện pháp khắc phục, sửa chữa. Cá nhân các thành viên Ban cán sự cũng đã tự giác chuẩn bị bản kiểm điểm một cách nghiêm túc, thẳng thắn, sâu sắc, nhất là về những mặt còn khiếm khuyết, hạn chế của bản thân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục.

Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, Ban cán sự đảng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình đối với tập thể và cá nhân trong 5 ngày (từ ngày 21 đến 25 tháng 8 năm 2012), với sự tham dự và giám sát của Tổ công tác của Trung ương, gồm Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy  ban Kiểm tra Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

Kết thúc kiểm điểm, theo đánh giá bước đầu của Tổ Công tác, trong cả quá trình chuẩn bị và tiến hành tổ chức thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã quán triệt đúng và đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương. Hội nghị kiểm điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo chất lượng, trên tinh thần thẳng thắn, chân thành, xây dựng, với ý thức trách nhiệm và tính Đảng cao trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, tạo được không khí tôn trọng nhau, đoàn kết, thẳng thắn, nhìn thẳng vào nhược điểm, hạn chế của tập thể và từng cá nhân; đề ra được các phương hướng, giải pháp cụ thể để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Kết quả kiểm điểm thể hiện trung thực, chính xác, khách quan về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự. Theo đó, tập thể Ban cán sự đảng và từng thành viên Ban cán sự không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đã quan tâm thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, từ khâu hoàn thiện tổ chức bộ máy, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, công tác khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên các đơn vị thuộc Bộ, không có hiện tượng cục bộ, bè phái; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nội bộ đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Ban cán sự.

Về hạn chế, thiếu sót: Trong quá trình kiểm kiểm, Ban cán sự đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Tại một số đơn vị trực thuộc Bộ vẫn còn tình trạng mất đoàn kết nội bộ và chậm được xử lý; công tác cải cách hành chính chưa đạt được kết quả như mong muốn; công tác phòng chống tham nhũng và chỉ đạo triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, không ít nơi còn có biểu hiện nặng về hình thức, chạy theo phong trào; công tác quy hoạch và sử dụng, bố trí cán bộ tại một số doanh nghiệp, viện, trường chưa được quan tâm đúng mức; chưa xây dựng được cơ chế, chính sách để thu hút và sử dụng nhân tài; công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ đi cơ sở còn ít, hiệu quả chưa cao; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo chức danh quy hoạch chưa thật sự chủ động. Nội dung sinh hoạt Ban cán sự chưa tập trung được nhiều vào nhiệm vụ chuyên môn; Mối quan hệ phối hợp giữa Ban cán sự đảng với các Đảng ủy khối, Đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty và các địa phương trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trực thuộc chưa được duy trì thường xuyên và đầy đủ; một số thành viên Ban cán sự chưa thật sự sâu sát, có trách nhiệm cao với một số lĩnh vực công tác được phân công theo dõi.

Ban cán sự đảng cũng đã nghiêm túc giải trình, làm rõ và tiếp thu với ý thức trách nhiệm cao những nội dung Bộ Chính trị gợi ý kiểm điểm và những vấn đề mà dư luận và cán bộ, đảng viên quan tâm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, như vấn đề tham mưu cụ thể hoá Nghị quyết, đường lối của Đảng trong phát triển công nghiệp, công tác thanh tra kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, điều hành xuất nhập khẩu, thị trường trong nước, quản lý thị trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô, khai thác chế biến khoáng sản, quy hoạch thủy điện, cung ứng điện, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, công tác dự báo, công tác chỉ đạo ngành Công Thương các địa phương… để trên cơ sở đó đề ra được các biện pháp khắc phục tồn tại, yếu kém.

Đánh giá chung, tập thể và từng thành viên Ban cán sự đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các khuyết điểm, hạn chế của tập thể và các cá nhân Ban cán sự đảng chưa đến mức phải kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm. Ban cán sự đảng đã chú trọng phân tích rõ nguyên nhân, nhất là về chủ quan của những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục. Tập thể và từng thành viên Ban cán sự nghiêm túc kiểm điểm, nhận khuyết điểm và các hạn chế, yếu kém, rút kinh nghiệm sâu sắc và có biện pháp khắc phục.

Ban cán sự đảng cũng đã đề ra kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện NQTW4 từ nay đến cuối năm 2012 và những năm tiếp theo; đồng thời chỉ đạo triển khai ngay 4 nhóm giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế, bao gồm: nhóm giải pháp về giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ; nhóm giải pháp về thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” và nhóm giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tại một số đơn vị thuộc Bộ, như Tổng công ty Cổ phần Bia -Rượu -Nước giải khát Sài gòn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Công ty Cổ phần công nghiệp hóa chất và vi sinh (Bicico) trực thuộc Vinachem, Trường Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh…

Sau khi tiến hành kiểm điểm, trong 2 ngày 16-17 tháng 10 năm 2012, Ban cán sự đảng đã tổ chức 2 Hội nghị cán bộ chủ chốt tại Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo với Đảng ủy Bộ Công Thương và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về quá trình chuẩn bị và kết quả triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban cán sự đảng.

 Đánh giá chung về kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban cán sự đảng, có thể thấy: Đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã đạt được các yêu cầu của Trung ương, tạo cơ sở để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban cán sự đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Ban cán sự đảng.

Qua kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các thành viên Ban cán sự đảng, bước đầu rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Trước hết, phải đạt được sự thống nhất cao về nhận thức: Đợt sinh hoạt chính trị lần này chính là một dịp tốt để mỗi Đảng viên (trước hết là Đảng viên ở cương vị lãnh đạo, quản lý), mỗi tổ chức Đảng tự nhìn nhận lại mình, tự “gột rửa” mình, đồng thời đóng góp cho đồng chí của mình, qua đó góp phần làm Đảng trong sạch hơn, mạnh hơn, lấy lại lòng tin của nhân dân, làm cho Đảng đủ sức và đủ tầm để thực hiện trọng trách lãnh đạo đất nước trong tình hình mới. Chính vì vậy, từ việc chuẩn bị đến tổ chức kiểm điểm, báo cáo kết quả phải thực hiện hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, chu đáo, đúng với hướng dẫn, quy định của Trung ương. Phải tạo được sự tin tưởng, đồng thuận và quyết tâm cao trong mọi Đảng viên, mọi cấp ủy.

Hai là, phải dám nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm; phân tích kỹ những yếu kém, chỉ ra nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Cần thấy rõ: Người Cộng sản không phải là người sợ khuyết điểm, càng không phải là người không có khuyết điểm, mà là người dám nhận khuyết điểm và biết tiếp thu phê bình của tổ chức, đồng chí để có quyết tâm và biện pháp sửa chữa, khắc phục. Vì vậy, trong quá trình kiểm điểm phải thẳng thắn, chân thành, cầu thị, đề cao tinh thần xây dựng, hết sức tránh tình trạng xuê xoa, hình thức, qua loa chiếu lệ hoặc ngược lại - lợi dụng phê bình để triệt hạ nhau. Muốn làm được điều đó, trước hết người đứng đầu cấp ủy phải thực sự gương mẫu trong việc tự kiểm điểm.

Ba là, từ việc tự kiểm điểm và kiểm điểm, phải đề ra được phương hướng, kế hoạch và các biện pháp hết sức cụ thể, với mốc thời gian rõ ràng để sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém. Đây mới là cái đích của đợt sinh hoạt chính trị lần này. Trong các giải pháp, cần hết sức chú trọng giải pháp về công tác chấn chỉnh, kiện toàn bộ máy, sắp xếp lại cán bộ của mỗi cơ quan, đơn vị, nhằm từng bước - nhưng cũng phải khẩn trương - xây dựng được một đội ngũ cán bộ (trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý) thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng và năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời giữ vững đoàn kết nội bộ. Song song với quá trình đó, cần phải xử lý nghiêm minh, đúng Điều lệ và quy định của Đảng đối với những trường hợp vi phạm nặng về 3 vấn đề mà NQTW4 đã nêu.

Bốn làtiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành Công Thương. Vận động, thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tại các cấp ủy cơ sở; thực hiện nghiêm túc văn bản số 03-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Cuối cùng, phải nắm chắc tình hình các đơn vị trực thuộc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh phát huy dân chủ trong Đảng, lắng nghe ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý (khi cần) những biểu hiện lệch lạc, xa rời lý tưởng, vi phạm kỷ luật Đảng, “tự diễn biến,”, “tự chuyển hóa”...

Lê Dương Quang - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương


PHẢN HỒI