Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ngành Công Thương được tổ chức ngay từ tuần đầu, tháng đầu của năm kế hoạch 2017 (ngày ...

“Để làm được điều đó cần phải có sự nhìn nhận đánh giá thẳng thắn toàn diện triệt để những vấn đề thực trạng nguyên nhân khách quan, chủ quan đang diễn ra trong công ...