Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011, ngày 15/2/2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 440/QĐ-BCT ban hành Quy chế ...