Một trong những điểm nổi bật của Nghị định 98/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/8/2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương đã thể ...

Bên cạnh những chi phí mang tính không chính thức vốn đã cản trở các doanh nghiệp thì ngay cả các chi phí chính thức (tức là các chi phí tuân thủ pháp luật) cũng ...

Theo ông Phan Duy Phú, sự ra đời của Thông tư 43/2012/BCT (Thông tư 43) quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác ...

Bộ Công Thương vừa chính thức ban hành Thông tư quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.  

Bộ Công Thương đang xây dựng "Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035". Chiến lược dự kiến đề cập và giải quyết vấn đề ...