Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu ...

Đã 72 năm công cuộc xây dựng một nước Việt Nam mới - như Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945. Cả quãng đường dài đó, thời gian thực ...