Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị quyết số 27/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa ...

Cho ý kiến vào Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đánh giá, ...