Đến năm 2020, tỷ trọng đóng góp vào GDP của dịch vụ logistics đạt 5%, tốc độ tăng trưởng đạt 15-20%; tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 40%... là một số mục tiêu ...