Khi Việt Nam đứng trước viễn cảnh phải tiếp cận với các nguồn vốn vay kém ưu đãi hơn, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thực chất là một phần nợ quốc gia ...

Nhìn bức tranh tổng thể lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), không ai có thể phủ nhận khối doanh nghiệp FDI có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế ...