Năm 2017, với định hướng đúng đắn, Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) đã có những chuyển biến kịp thời về kế hoạch kinh doanh, tập trung phát triển quy mô song ...