Kết thúc tháng 5/2018, Tổng Công ty Phát điện 1 ( EVNGENCO1) đã đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, thủy điện vẫn đạt chỉ số tăng trưởng cao, đặc biệt theo kế hoạch Tổng Công ty sẽ trình phương án thoái vốn các công ty CPTĐ Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi và CT CP Phát triển điện lực Việt Nam lên Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tháng 6 này.

Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh năm  2016, Tổng công ty Phát điện 1 (Genco1) đang tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án cấp điện năm 2017.

Mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, gây bất lợi cho công tác sản xuất điện, song nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, 9 tháng đầu năm, Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) đã hoàn thành vượt kế hoạch về sản lượng điện khi đạt 17.225 triệu kWh, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2015.