Việt Nam đang chủ trương mở rộng thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng (CSHT) theo hình thức hợp tác đối tác công - tư (PPP). Các chuyên gia quốc tế cho rằng, Việt Nam cần nhận diện rõ được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án PPP để thu hút hiệu quả nguồn lực cho CSHT.