Với hơn 70% dân số sống chủ yếu ở khu vực nông thôn, những hoạt động nông nghiệp cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa truyền thống đang là tiềm năng có sức lôi cuốn mạnh mẽ cho du lịch Việt Nam.