Quy định mới về lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Bản in
Quy định mới về lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Thông tư 272/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán; lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông tư quy định rõ về lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và Lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty chứng khoán: Môi giới là 20 triệu đồng/giấy phép; tự doanh là 60 triệu đồng/giấy phép; bảo lãnh phát hành là 100 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán được quy định ở mức 30 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong nước; Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh tại nước ngoài; Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài là 10 triệu đồng/giấy chứng nhận...

Phí quản lý công ty đại chúng chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch; phí quản lý quỹ mở là 10 triệu đồng/năm/công ty, quỹ...

Tổ chức thu phí, lệ phí là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Người nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân có các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán được quy định trong Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này. Riêng hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ, người nộp lệ phí là ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bảo hiểm đăng ký hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ.

Tổ chức thu phí, lệ phí được để lại 95% số tiền phí thu được, để sử dụng theo quy định tại Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Tin mới cập nhật
Các tin khác