PVN tiếp tục hoàn thiện phương án tái cấu trúc

Bản in
PVN tiếp tục hoàn thiện phương án tái cấu trúc

Năm 2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đầu tư 188.989,98 tỷ đồng vào doanh nghiệp khác, chiếm tỷ trọng 43,03% trên tổng tài sản; tăng 769,48 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầu tư cho các khoản đầu tư là 5.176,38 tỷ đồng; cổ tức/lợi nhuận được chia trong năm là 17.461,35 tỷ đồng, tương ứng tăng 69,74% so với năm 2015.

PVN tổ chức thành công Hội nghị Người đại diện năm 2017

Đánh giá kết quả hoạt động của Người đại diện Tập đoàn tại các doanh nghiệp trong Hội nghị Người đại diện năm 2017 diễn ra ngày 16/6 tại TP Vũng Tàu, Thành viên HĐTV Tập đoàn Đinh Văn Sơn cho rằng, kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của Người đại diện Tập đoàn tại các doanh nghiệp có vốn góp trong việc giám sát, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tập đoàn.

Tại Hội nghị, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị PV Oil, PV Gas, PV Drilling, PVEP, Vietsovpetro, PVCFC, PVFCCo, PVC, PV Power, BSR, PTSC, PVI… cũng đã có những ý kiến thảo luận xung quanh những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của Người đại diện trong quá trình quản lý vốn đầu tư, trong lĩnh vực tổ chức nhân sự cũng như công tác quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với sự phát triển của đơn vị.

Tổng giám đốc Tập đoàn PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn cho biết, thời gian tới, Tập đoàn sẽ tiến hành hoàn thiện phương án tái cấu trúc theo hướng rút gọn bộ máy tổ chức, giảm đầu mối giải quyết công việc và số lượng lãnh đạo Ban, tinh giảm biên chế; thống nhất cao chủ trương về công tác bổ nhiệm cán bộ phải dựa trên năng lực và minh bạch, công khai.

Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn cũng nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp 7 tháng cuối năm 2017 đối với công tác quản lý Người đại diện, công tác cán bộ, cụ thể là: Hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế kiểm tra giám sát để bảo vệ và đảm bảo Người đại diện thực thi đúng trách nhiệm, quyền hạn; tăng cường các chế tài để xử lý khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao; các khâu của công tác cán bộ cần đảm bảo thực chất, công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu công việc; thực hiện tốt và nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ Người đại diện theo yêu cầu…

Tin mới cập nhật
Các tin khác