Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm

29/02/2012 18:28:00

Sáng nay (29/2), Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phướng hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2012.

Thứ trưởng Lê Dương Quang - Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Lê Dương Quang - Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị

CôngThương - Năm 2011- thắng lợi toàn diện các lĩnh vực

Báo cáo do Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Lê Thanh Đua trình bày nêu rõ, năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011 – 2015), Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên mọi lĩnh vực. Trong đó, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu,tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá (KNXK) năm 2011 đạt 96,3 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm 2010, vượt chỉ tiêu đề ra (tăng 10%). Do tốc độ tăng xuất khẩu cao hơn tốc độ tăng nhập khẩu, nhập siêu năm 2011 đã giảm cả về kim ngạch tuyệt đối, cả về tỷ lệ, đạt 9,52 tỷ USD, bằng 9,89% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra...

Những nỗ lực trên mọi lĩnh vực của Ngành Công Thương đã góp phần quan trọng vào sự ổn định chinh trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố, giữ vững an ninh quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước; lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nổi bật là công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương- Trần Hồng Hà đánh giá, Đảng ủy Bộ Công Thương trong năm 2011 vừa qua có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tham gia, phối hợp với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ thực hiện chức năng quản lý ngành Công Thương trong phạm vi toàn quốc.  Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Bộ trong việc tổ chức, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu- kế hoạch trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức.

Về công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ quan, Đảng ủy Bộ Công Thương đã góp phần cùng lãnh đạo Bộ thực hiện tốt việc sắp xếp kiện toàn tổ chức, bảo đảm chính sách cán bộ, ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng. Từ đó đã phát huy được trí tuệ, công sức của tập thể, đóng góp vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong bộ.

Thứ trưởng Lê Dương Quang - Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương:

Trước tình hình khó khăn chung, các cấp ủy đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thật tốt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012, đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng cả về chính trị tư tưởng và tổ chức. Toàn Đảng bộ chúng ta sẽ phải làm thật tốt việc học tập và quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương IV, đặc biệt là Nghị quyết TW 4, khóa XI ("Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay") mà Bộ Chính trị đang tổ chức học tập, quán triệt và triển khai. Đây là những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong năm nay. Sau hội nghị này, căn cứ trên hướng dẫn của  Trung ương Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương sẽ triển khai, có hướng dẫn cụ thể trực tiếp tới tất cả các tổ chức đảng cơ sở trong toàn Đảng bộ”.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Công Thương cũng thực hiên nghiêm túc việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thực sự tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về thực hành tiết kiệm, về đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác...

“Do ví trí vai trò đặc biệt quan trọng của ngành công thương, nên kết quả thành tích mà Đảng ủy bộ Công Thương đạt được, có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chung của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương và trực tiếp góp phần củng cố, ổn định phát triển đảng bộ khối các cơ quan Trung ương”- đồng chí Trần Hồng Hà nói.

Năm 2012- những nhiệm vụ trọng tâm

Đề cập tới phương hướng nhiệm vụ  năm 2012, Đảng ủy Bộ Công Thương xác định, năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với nhiều thách thức, khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy Bộ sẽ phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung lãnh đạo thực hiện 7 nhiệm vụ.

Thứ nhất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Góp phần đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,0-6,5%.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát triển ngành công nghiệp và xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có  nhiều sản phẩm xuất khẩu. Chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, công nghiệp cơ khí trọng điểm. Áp dụng công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu và năng lượng. Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

Thứ ba, thực hiện Kết luận số 02 của Bộ Chính trị, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu đã nêu tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủvà Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 cũng như chiến lược xuất nhập khẩu 2011-2020.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới, cải tiến các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2012 nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu; Đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu để phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới có tiềm năng.

Thứ năm, rà soát cơ cấu đầu tư, tiếp tục nghiên cứu những chính sách khuyến khích hơn nữa việc đầu tư sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa thay thế nhập khẩu; hạn chế đầu tư vào khu vực phi sản xuất; đôn đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty nhà nước đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào hoạt động các công trình, dự án sản xuất hàng thay thế nhập khẩu.

Thứ sáu, bảo đảm cân đối cung cầu những mặt hàng trọng yếu, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của nhân dân trong mọi tình huống; cơ bản hoàn thành quy hoạch phát triển các hệ thống phân phối và hệ thống sản xuất các mặt hàng quan trọng, thiết yếu; Từng bước phát triển hệ thống phân phối hiện đại (siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi), trước hết tại các thành phố và các đô thị lớn. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Thứ bảy, tiếp tục thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế trên tất cả các bình diện song phương, khu vực và đa phương. Từng bước tiếp tục nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong ASEAN; tích cực tham gia các khuôn khổ hợp tác như APEC - ASEM; tăng cường tận dụng các cơ hội hội nhập để nâng cao năng lực và giải quyết các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, khu vực...

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bộ Công Thương xác định tập trungvào 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó trước hết là tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI và các nghị quyết của Đảng đã đề ra (Nghị quyết Trung ương 3, NQ Trung ương 4 ...). Triển khai tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra, phấn đấu trong năm 2012 có 80% đảng bộ, chi bộ đạt TSVM, trong đó ít nhất 15% đạt TSVM tiêu biểu; có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Xuân Phú - Cấn Dũng


PHẢN HỒI