Làm gì để có 3.500 xã, 54 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018

Bản in
Làm gì để có 3.500 xã, 54 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018

Quyết tâm đạt mục tiêu cả nước có khoảng 3.500 xã và có ít nhất 54 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa nhiều giải pháp, trong đó, tuyên truyền, đa dạng hoá nguồn vốn và tăng cường thanh, kiểm tra là những giải pháp trọng tâm.

Sẽ có thêm nhiều miền quê “thay da đổi thịt” khi mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành

Để đạt được mục tiêu trong năm 2018, cả nước có khoảng 39% số xã (khoảng 3.500 xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 5% so với năm 2017; có ít nhất có 54 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bình quân tiêu chí/xã cả nước tăng thêm tối thiểu 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2017; giảm số xã đạt dưới 05 tiêu chí xuống dưới 60 xã, hàng loạt giải pháp đã được đề ra… nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra là thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về nông thôn mới gắn với tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Yêu cầu cụ thể với nhiệm vụ này là phải tiếp tục đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các trang mạng xã hội, nhằm triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phản ánh kịp thời hơi thở của cuộc sống thực tiễn xây dựng nông thôn mới của cả nước…

Cùng với đó là tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình; hướng dẫn và đôn đốc các địa phương triển khai hiệu quả các Đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cũng là nhiệm vụ được đề ra, trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các Đề tài, dự án đã được phê duyệt năm 2018 và tiếp tục thành lập các Hội đồng tư vấn để lựa chọn các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thiết để thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 với ưu tiên là những nhiệm vụ theo đặt hàng của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương và do các địa phương đề xuất.

Cũng trong nỗ lực đạt được mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định, việc nghiêm túc thực hiện phương châm của Ban Chỉ đạo Trung ương là “Chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả” để triển khai 11 nội dung của Chương trình nông thôn mới theo hướng bền vững, có chất lượng và từng bước đi vào chiều sâu là giải pháp song hành với những giải pháp nói trên.

Trong đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, tập trung ở những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn; ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững; chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiện đại, hợp lý và giữ gìn được những đặc trưng và bản sắc nông thôn truyền thống xanh - sạch - đẹp…

Sinh kế của người dân nông thôn được cải thiện trong Chương trình xây dựng nông thôn mới

Song hành là nhóm giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hoá và giữ gìn an ninh trật tự: Gắn xây dựng nông thôn mới với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Khuyến khích và thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội thu hút số lượng lớn người dân tham gia; tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng ở các thôn, bản, ấp nhằm phát huy và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp; xây dựng và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới”; nghiên cứu nhân rộng mô hình “Quỹ An ninh trật tự gắn với xây dựng nông thôn mới”; Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình cụm liên kết về an ninh trật tự hoạt động thường xuyên, hiệu quả như “tổ tự quản về an toàn giao thông”, “tổ phòng chống tội phạm”, “tổ an ninh, hoà giải” góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để thực sự tạo ra nông thôn mới bình yên... cũng sẽ được chú trọng thực hiện.

Đặc biệt, việc pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình nông thôn mới gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2018, giám sát tiến độ và giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản của các địa phương, điều tra và đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới... cũng được Bộ này đặt ra trong nỗ lực đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm nay.

Tin mới cập nhật
Các tin khác