Không đánh giá lại các địa phương đã hoàn thành tiêu chí số 4

Bản in
Không đánh giá lại các địa phương đã hoàn thành tiêu chí số 4

Theo Quyết định số 5131/QĐ-BCT của Bô Công Thương, đối với các huyện đã đánh giá hoàn thành và đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn thì không áp dụng đánh giá lại.

Kết quả hình ảnh cho điện nông thôn
Ảnh Internet

Huyện đạt chuẩn NTM về điện thực hiện đánh giá các công trình điện trung áp, hạ áp và trạm biến áp (hệ thống điện) đầu tư liên xã đáp ứng các điều kiện: Bảo đảm đạt thông số kỹ thuật, an toàn điện theo tiêu chí 4.1 tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; đồng bộ và đạt yêu cầu kỹ thuật trong vận hành với hệ thống điện phân phối (tần số, điện áp, cân bằng pha, sóng hài điện áp, nhấp nháy điện áp, công suất, truyền tải, hệ thống bảo vệ) liên xã theo các thông số quy định tại Thông tư số 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định về hệ thống lưới điện phân phối. 

Hệ thống điện đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh sau năm 2016, bảo đảm nguồn cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2016 - 2020. 100% xã trong huyện đạt tiêu chí số 4 về điện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Quyết định số 4293/QĐ-BCT.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hướng dẫn thực hiện việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn mục tiêu đến năm 2020, có 100% số xã đạt tiêu chí số 4 về điện thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và EVN chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc đánh giá thực hiện tiêu chí số 4. Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch chung của tỉnh, UBND các tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tính toán, dự báo nhu cầu phát triển phụ tải điện nói chung và khu vực nông thôn nói riêng; thực hiện lập, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực theo Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương làm cơ sở huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện nhiệm vụ "Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn mục tiêu đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 4 về điện".

EVN thực hiện kiểm tra, kiểm soát các thông số vận hành lưới điện trung áp trong hệ thống lưới điện phân phối khu vực nông thôn theo quy định tại Thông tư số 39/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương. Đánh giá tình trạng vận hành của hệ thống, làm cơ sở đề xuất cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện "Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn" theo quy định

Tin mới cập nhật
Các tin khác