Nhằm hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật tiên tiến nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (TKHQ), đồng thời đẩy mạnh ...