Để bắt kịp cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, doanh nghiệp (DN) cần thay đổi phương thức quản trị, áp dụng các phần mềm, ứng dụng kinh tế số trong quy trình quản lý. ...

Cả nước hiện có 3 khu công nghệ cao (CNC) quốc gia được thành lập đó là Khu CNC Hòa Lạc (Hà Nội), Khu CNC Đà Nẵng và Khu CNC TP. Hồ Chí Minh. Hoạt ...