Cụ thể hóa Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã từng bước chuyển mình, tiếp ...