Thông qua hệ thống các chương trình quốc gia, các quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, ...

Khoa học và công nghệ (KH&CN) được xác định đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngành Công Thương. Với sự đầu tư xứng đáng, hoạt động KH&CN ngành ...