Nhận thấy tài chính bao trùm (toàn diện) là một trong các yếu tố giúp hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững, APEC đã coi “tài chính bao trùm” là một trọng ...