Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Bản in
Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Ngày 5/6, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 1277/KH-STTTT về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội năm 2018.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị Các cơ quan báo chí của Thành phố và các báo Trung ương có Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và những thành tựu đạt được sau 10 năm thực Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 06/01/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố về xây dựng và phát triển Thủ đô như: Luật Thủ đô; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; 08 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI, 05 nhiệm vụ chủ yếu và 03 khâu đột phá của Thành phố.

Tuyên truyền việc thực hiện và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Thông tin, tuyên truyền các giải pháp thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động gương “Điển hình tiên tiến”, “Người tốt, việc tốt”, các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong việc triển khai thực hiện 02 Quy tắc ứng xử mang lại hiệu quả cao trong công việc của các cá nhân, tổ chức, đơn vị để từ đó nhân rộng ra toàn Thành phố; phát hiện và đưa tin kịp thời những vấn đề “nổi cộm, điểm nóng” của Thành phố, các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, năm 2018, căn cứ các văn bản hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí chủ động tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách tổ chức chính quyền địa phương, xây dựng chính quyền đô thị; công tác thông tin đối ngoại; phòng chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý trật tự đô thị…

 

Tin mới cập nhật
Các tin khác