Thực hiện chỉ đạo tiết kiệm điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh ...