Trong Binh pháp Tôn Tử có một kế: "Dục cầm cố túng", nghĩa là "muốn bắt phải thả". Kế này về sau được Gia Cát Lượng sử dụng khi 7 lần bắt, 7 lần thả ...