Tập trung triển khai tốt các đề án khuyến công đã được giao, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng; quản lý sử dụng có hiệu quả kinh phí khuyến công đã được ...

Trước những vướng mắc trong quá trình triển khai nội dung sản xuất sạch hơn và hạn hẹp về đối tượng thụ hưởng, bà Nguyễn Thị Thúy Mai - Phó Giám đốc Sở Công Thương ...

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành sửa đổi một số văn bản chính sách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP - Bộ Công Thương) ...

Tình trạng mất dần lao động vào các khu, cụm công nghiệp không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại các làng nghề mà còn tác động không ...