Thiếu nhân lực và kém thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp đang là nút thắt của công tác khuyến công tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Để tháo gỡ khó khăn ...

Xác định doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là nền tảng thúc đẩy công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển, những năm qua, khuyến công Sơn La đã tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ ...

Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đầu tư phát triển sản xuất, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp ...

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến công, Bình Định đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình đề án, góp phần đáng kể vào sức tăng ...

Theo phản ánh của nhiều địa phương, sự không thống nhất về tổ chức bộ máy và thiếu nhân lực đang là nút thắt lớn, gây trở ngại trong quá trình triển khai cũng như ...

Thực hiện tốt hình thức hỗ trợ có thu hồi kết hợp với quy trình xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, Trung tâm Khuyến công tỉnh Lâm Đồng (trung tâm) đã thực hiện ...

Với những kết quả khả quan đạt được trong thời gian qua, khuyến công Bắc Kạn tiếp tục ưu tiên cho cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) triển khai các đề án đầu tư, ...

Tình trạng thiếu đối tượng thụ hưởng và khó khăn trong triển khai nội dung sản xuất sạch hơn (SXSH) đang bó hẹp phạm vi hoạt động và khiến khuyến công Đà Nẵng chưa phát ...

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (trung tâm) tỉnh Quảng Ninh đã gặp nhiều trở ngại về đội ngũ nhân lực, nguồn kinh phí thực hiện, ảnh ...