Chủ động công tác tự thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán

Bản in
Chủ động công tác tự thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-BCT ngày 28/12/2016 về việc tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra nội bộ và thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, Bộ Công Thương, các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ là đối tượng thanh tra, kiểm tra và kiểm toán của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của một số đơn vị chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị các vụ, cục, tổng cục, tập đoàn, tổng công ty và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu sau đây:

1. Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính, đầu tư và công tác nhân sự;

2. Thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra;

3. Gửi kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán về Thanh tra Bộ chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp;

5. Giao Chánh Thanh tra Bộ:

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán; hướng dẫn các đơn vị trong việc tự thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc;

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục liên quan kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các đơn vị trực thuộc Bộ và tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Tin mới cập nhật
Các tin khác