Quy định về kiểm tra của quản lý thị trường

06/05/2013 06:00:00

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 09/2013/TT-BCT ngày 2/5/2013 quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường.

CôngThương - Đối tượng áp dụng phạm vi kiểm tra

Theo đó, thông tư quy định đối tượng kiểm tra là cơ quan, công chức quản lý thị trường, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của quản lý thị trường.

Ngoài ra, phạm vi điều chỉnh còn có hình thức và căn cứ kiểm tra; thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; tổ kiểm tra; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra và trách nhiệm của công chức quản lý thị trường của Tổ kiểm tra và những người tham gia; Xây dựng, ban hành hoặc phê duyệt kế hoạch, phương án kiểm tra; Tiếp nhận, xử lý thông tin về hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật;Trình tự, thủ tục kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính. Hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Quản lý thị trường trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp và quy định tại Thông tư này.

Nguyên tắc kiểm tra và xử phạt vi phạm

Hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính phải tuân thủ pháp luật về kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và các quy định tại Thông tư này.

Bên cạnh đó phải đảm bảo sự tuân thủ pháp luật về thương mại, công nghiệp của các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường; phát hiện, ngăn chặn, xử ký kịp thời các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh trên thị trường; góp phần phát triển sản xuất, bình ổn thị trường, mở rộng lưu thông hàng hóa; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng.

Tuân thủ quy chế công tác và sử dụng đúng các mẫu biên bản, quyết định (gọi tắt là ấn chỉ) theo quy định trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính phải có căn cứ, bảo đảm khách quan, công bằng, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của quản lý thị trường và theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Nguyễn Hương


PHẢN HỒI