Ngày 14/2/2017, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam tại Quyết định số 200/QĐ-TTg. Văn ...

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng cường quản lý thủy điện, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 396/QĐ-BCT, trong đó nêu ...

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo TP. Hải Phòng giải trình Nghị quyết 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 quy định mức thu, chế độ thu, ...

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ (TPCP), trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và ...

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011, ngày 15/2/2017 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 440/QĐ-BCT ban hành Quy chế ...

Có thể nhận thấy một thực tế là tỷ lệ người hút thuốc lá ở Việt Nam vẫn còn khá cao. Vì vậy để kiểm soát và hướng tới giảm hút thuốc lá nên chăng ...