Đây là thông tin trong Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết) được Quốc hội thông qua sáng nay 21/6/2017, tỷ lệ tán thành 86,35% với mục ...

Từ ngày 1/6/2017, Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập ...

Một quyết tâm nhìn thấy rõ từ Chính phủ về việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay, khi Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc thực hiện các giải pháp thúc ...

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối ...

Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc góp phần chuyển dịch cơ cấu các tỉnh biên giới theo hướng tích cực, dần tạo nên những khu kinh tế vùng biên năng ...

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Trong đó đề xuất 6 hình thức lựa chọn nhà thầu gồm: 1- ...