Tỉnh Lạng Sơn có 5 huyện (Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Đình Lập và Văn Lãng) tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; ở tuyến sau, Lạng Sơn giáp ranh với các địa ...