Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo nhằm tạo lập hành lang pháp lý về đầu tư cho khởi ...

Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở; 20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước; quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công ...

Theo số liệu Bộ Tài chính vừa công bố, lũy kế 9 tháng đầu năm, đã có 34 doanh nghiệp (DN) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa (CPH), trong ...