Đồng Tháp là có thế mạnh là sản xuất lúa và cây ăn trái. Hàng năm lượng phân bón cung cấp cho sản xuất nông nghiệp là rất lớn, đây cũng nơi thuận lợi để ...

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia ...

Từ 1/8/2017 việc công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban ...