Danh mục giá thị trường hàng hóa, dịch vụ báo cáo gồm các mặt hàng thiết yếu bảo đảm tính đại diện cho các nhóm hàng hóa dịch vụ: Lương thực, thực phẩm, vật liệu ...

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) đã có nhận thức và hành động tích cực nhằm góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy ...

Cùng với việc cắt giảm hàng loạt điều kiện kinh doanh thực phẩm, thời gian qua, Bộ Công Thương đã có nhiều giải pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý nhà nước, ...

Mặc dù không phải là địa bàn nóng như tuyến biên giới, nhưng Bắc Ninh lại là nơi dễ bị các đối tượng buôn lậu trung chuyển, tuồn hàng vào nội địa tiêu thụ. Để ...

Các mạng xã hội có một trong những hình thức hoạt động quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương dưới hình thức sàn giao dịch thương mại điện ...