Một quyết tâm nhìn thấy rõ từ Chính phủ về việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay, khi Chỉ thị số 24/CT-TTg về việc thực hiện các giải pháp thúc ...

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối ...

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Trong đó đề xuất 6 hình thức lựa chọn nhà thầu gồm: 1- ...

Nhằm tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, công bằng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ ...